• Pay. Dek 1st, 2022

Qishloq xo‘jaligi

  • Home
  • Qishloq xo‘jaligi

2022- yilning yanvar–iyun oylarida ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jaligi
mahsulotlarining xo‘jaliklar toifalari bo‘yicha taqsimlanishi

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining
xo‘jaliklar toifalari bo‘yicha taqsimlanishi

2022-yil yanvar-iyun oylarida barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 461,9 mlrd. so‘mni yoki 2021- yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati 105,4 foizni tashkil qildi.

 

Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi sohasining asosiy ko‘rsatkichlari

(yanvar–iyun oylari)

 

mln. som o‘sish sur’ati,
%
2021– yil 2022– yil
Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi sohasida ishlab chiqarish hajmi 425901,5 492820,0 105,3
Qishloqxojaligimahsulotlariniishlabchiqarishhajmi 399081,2 461948,0 105,4
shujumladan:
fermerxo‘jaliklari 86973,2 128509,5 109,3
dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari 307675,7 324533,8 103,0
qishloqxo‘jaligifaoliyatiniamalgaoshiruvchitashkilotlar 4432,3 8904,7 188,7
Dehqonchilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi-jami 250067,8 277507,2 105,0
shujumladan:
fermerxo‘jaliklari 18563,0 24840,6 127,8
dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari 228775,5 248506,1 102,5
qishloqxo‘jaligifaoliyatiniamalgaoshiruvchitashkilotlar 2729,3 4160,5 154,3
Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi–jami 149013,4 184440,8 106,1
shujumladan:
fermerxo‘jaliklari 68410,2 103668,9 104,3
dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari 78900,2 76027,7 104,6
qishloqxo‘jaligifaoliyatiniamalgaoshiruvchitashkilotlar 1703,0 4744,2 243,9
O‘rmon xo‘jaligida ishlab chiqarilgan mahsulot (xizmat)lar hajmi 24100,2 27002,8 102,4
Baliq xo‘jaligida ishlab chiqarilgan mahsulot (xizmat) lar hajmi 1187,6 2330,7 156,7

 

Yanvar-iyun oylarida dehqonchilik mahsulotlari ishlab chiqarish

 

Tonna o‘sishsur’ati, %
2021yil 2022– yil
Don va dukkakli don jami 27009,0 28655,0 106,1
shujumladan:  
fermerxo‘jaliklari 24969,0 25813,0 103,4
dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari 1781,0 1983,0 111,3
qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar 259,0 859,0 331,7
Kartoshka– jami 2696,0 2887,0 107,1
shujumladan:  
fermerxo‘jaliklari 21,0 207,0 985,7
dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari 2675,0 2680,0 100,2
qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar 0,0 0,0 0,0
Sabzavotlar – jami 8977,0 9442,0 105,2
shujumladan:
fermerxo‘jaliklari 301,0 303,0 100,7
dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari 8627,0 8974,0 104,0
qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar 49,0 165,0 336,7
Poliz – jami 996,5 1163,0 116,7
shujumladan:  
fermerxo‘jaliklari 158,0 174,0 110,1
dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari 637,0 638,0 100,2
qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar 201,5 351,0 174,2
Mevavarezavorlar – jami 955,0 970,0 101,6
shujumladan:  
fermerxo‘jaliklari 375,0 385,0 102,7
dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari 580,0 585,0 100,9
qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar 0,0 0,0 0,0
Uzum-  jami 147,0 148,0 100,7
shujumladan:
fermerxo‘jaliklari 45,0 45,0 100,0
dehqon (shaxsiyyordamchi) xo‘jaliklari 102,0 103,0 101,0
qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar 0,0 0,0 0,0

 

Chorvachilik. 2022- yilning 1-iyul holatiga o‘tgan yilning shu davriga nisbatan yirik shoxli qoramollar 103,4 foizga (jami 50836 boshni tashkil qildi), shu jumladan sigirlar 104,9 foizga (17380 bosh), qo‘y va echkilar 114,4 foizga
(28094 bosh), otlar 108,9 foizga (1892 bosh), parrandalar 144,9 foizga
(286817 bosh) o‘sdi.

 

2022- yilning 1- iyul holatiga chorva mollari
va parrandalar bosh soni

 

  bosh o‘sish surati,
%
2021– yil 2022– yil
       
Yirikshoxliqoramollar 49169,0 50836,0 103,4
shu jumladan:
fermerxo‘jaliklari 3958,0 4877,0 123,2
dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari 44473,0 44539,0 100,1
qishloqxo‘jaligifaolyatiniamalgaoshiruvchitashkilotlar 738,0 1420,0 192,4
ulardan sigirlar 16562,0 17380,0 104,9
shu jumladan:
fermerxo‘jaliklari 1297,0 1517,0 117,0
dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari 15150,0 15211,0 100,4
qishloqxo‘jaligifaolyatiniamalgaoshiruvchitashkilotlar 115,0 652,0 567,0
Qoyvaechkilar 25223,0 28094,0 111,4
shu jumladan:
fermerxo‘jaliklari 2324,0 3257,0 140,1
dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari 21554,0 21601,0 100,2
qishloqxo‘jaligifaolyatiniamalgaoshiruvchitashkilotlar 1345,0 3236,0 240,6
Otlar 1737,0 1892,0 108,9
shu jumladan:
fermerxo‘jaliklari 415,0 527,0 127,0
dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari 1267,0 1270,0 100,2
qishloqxo‘jaligifaolyatiniamalgaoshiruvchitashkilotlar 55,0 95,0 172,7
Parrandalar 197969,0 286817,0 144,9
shu jumladan:
fermerxo‘jaliklari 4214,0 9562,0 226,9
dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari 153965,0 156411,0 101,6
qishloqxo‘jaligifaolyatiniamalgaoshiruvchitashkilotlar 39790,0 120844,0 303,7

 

Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklarida yirik shoxli qoramollarning ulushi 87,6 foizni, fermer xo‘jaliklarida esa 9,6 foizni, shu jumladan, sigirlar mos ravishda 87,5 va 8,7 foizni, qo‘y va echkilar 76,9 va 11,6 foizni, otlar 67,1 va
27,9 foizni, parrandalar 54,5 va 3,4 foizni tashkil etdi.

 

2022- yilning yanvar-iyunida barcha toifadagi xo‘jaliklarda tirik vazn hisobida 4627,0 tonna go‘sht (2021 yilning yanvar-iyuniga nisbatan 105,2 foiz),
20892,0 tonna sut (102,8 foiz), 10600 ming dona tuxum (114,0 foiz) ishlab chiqarildi.

 

Yanvar-iyunoylaridaishlabchiqarilganchorvachilikmahsulotlari

 

2021- yil 2022– yil o‘sish
sur’ati,%

Gosht (tirikvaznda), tonna

4397,0 4627,0 105,2
shujumladan:  
fermerxo‘jaliklari 230,0 350,0 152,2
dehqon (aholiningshaxsiyyordamchi) xo‘jaliklari 4150,0 4253,0 102,5
qishloqxo‘jaligifaolyatiniamalgaoshiruvchitashkilotlar 17,0 24,0 141,2

Sut, tonna

20327,0 20892,0 102,8
shujumladan:
fermerxo‘jaliklari 2092,0 2092,0 100,0
dehqon (aholiningshaxsiyyordamchi) xo‘jaliklari 18181,0 18390,0 101,1
qishloqxo‘jaligifaolyatiniamalgaoshiruvchitashkilotlar 54,0 410,0 759,3

Tuxum, ming dona

9301,6 10600,0 114,0
shujumladan:
fermerxo‘jaliklari 354,0 854,0 241,2
dehqon (aholiningshaxsiyyordamchi) xo‘jaliklari 7106,0 7205,0 101,4
qishloqxo‘jaligifaolyatiniamalgaoshiruvchitashkilotlar 1841,6 2541,0 138,0

 

Fermer xo‘jaliklari. 2022- yilning 1- iyul holatiga fermer xo‘jaliklarida
4877 bosh yirik shoxli qoramol, shu jumladan 1517 bosh sigir, 3257 bosh qo‘y va echkilar, 527 bosh ot, 9562 bosh parrandalar mavjud.

Сайт таржимони